Landschap in delen

In deze zesde editie (nu met kaarten en andere figuren in kleur, diverse zijn ook geactualiseerd) van Landschap in delen, ondertitel: De fysisch-geografische regio’s, zijn de voorgaande edities van Landschap in delen en Landschappelijk Nederland samengebracht. In het eerder vernieuwde boek is de beschrijving opgenomen van de landschapscomponenten of geofactoren gesteente, reliëf, klimaat, bodem, water en mens uit Landschap in delen (voor zover ze van betekenis zijn of zijn geweest voor het huidige Nederlandse landschap) én de beschrijving van de fysisch-geografische regio’s uit Landschappelijk Nederland. Bij de beschrijving van deze regio’s staat de samenhang tussen de landschapscomponenten centraal.

De fysisch-geografische regio’s worden in het nieuwe boek per landschapstype beschreven: Zuid-Limburgs lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap, kustlandschap. Zo worden de regio’s zuidwestelijk zeekleigebied en noordelijk zeekleigebied beschreven in het hoofdstuk over zeekleilandschap. De tekst van de paragrafen over het klimaat in Nederland is geactualiseerd. De figuren in deze paragrafen en de overige hoofdstukken worden in een toekomstige editie geactualiseerd. De hoofdstukken uit de voorgaande druk van Landschap in delen over flora en fauna, landschap en natuur, milieu en de paragrafen over klimaatverandering zijn ondergebracht in een afzonderlijk, nieuw boek: Landschap waarderen. Onderlegger voor natuur- en milieubeheer.

Inhoudsopgave

INHOUD Landschap in delen. De fysisch-geografische regio’s (6e druk 2021)

 

1 Inleiding

2 Klimaat en atmosfeer
2.1 De atmosfeer
2.2 Klimaat en klimaatindeling
2.3 Het klimaat van Nederland
2.4 Lokale klimaten

3 Geologie, geomorfologie en reliëf
3.1 Geologie
3.2 Geomorfologie en reliëf

4 Water
4.1 Waterhuishouding
4.2 Waterbalans van Nederland
4.3 Rivieren
4.4 Infiltratie
4.5 Noordzee

5 Bodem
5.1 Bodemvormende factoren
5.2 Horizontbenaming
5.3 Bodemvormende processen
5.4 Geogenetische en pedogenetische classificatiesystemen

6 De mens in het landschap
6.1 Bewoningsgeschiedenis
6.2 Landgebruik
6.3 Wegen, waterwegen, spoorwegen
6.4 Nederzettingen en verkaveling
6.5 Agrarische cultuurlandschapstypen
6.6 Overige elementen van het cultuurlandschap|
6.7 Steden

7 Het Zuid-Limburgse lössgebied
7.1 Geologie, geomorfologie en reliëf
7.2 Water en bodem
7.3 De mens in het landschap

8 Het zandlandschap
8.1 Het zuidelijk zandgebied
8.2 Het Midden-Nederlandse zandgebied
8.3 Het oostelijk zandgebied
8.4 Het noordelijk zandgebied

9 Het rivierenlandschap
9.1 Geologie, geomorfologie en reliëf
9.2 Water en bodem
9.3 De mens in het landschap

10 Het veenlandschap
10.1 Het westelijk veengebied
10.2 Het noordelijk veengebied

11 Het zeekleilandschap
11.1 Het zuidwestelijk zeekleigebied
11.2 Het noordelijk zeekleigebied
11.3 Afsluiting van zee-armen; de Deltawerken

12 Het kustlandschap
12.1 Het Zuiderzeegebied
12.2 Het waddengebied
12.3 Het duingebied

Appendix 1 Verklaring van de namen in het systeem van bodemclassificatie voor Nederland
Appendix 2 Schema van het classificatiesysteem van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000
Appendix 3 Namen

Literatuur

Index